ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-cooling System พร้อมติดตั้ง เลขที่ E02/59

ด้วยงานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-cooling System พร้อมติดตั้งโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-cooling System พร้อมติดตั้ง เลขที่ E02/59

 
ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699, 02-564 6583
3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชื่่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย
 
สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 
โดยท่านสามารถดูรายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนด (TOR) *ได้ที่นี่*