ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศวพก.ส.01/2559

        ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  เพื่อดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา ดังนี้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ หว่างวันที่ ๗ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของศูนย์) โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาแทนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th และ www.nstda.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๗๐๖-๘

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่