ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling System พร้อมติดตั้ง เลขที่ E02/59

ตามที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้กำหนดประมูลราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้า ชั้น ๕ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น    

บัดนี้ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ Pre-Cooling System พร้อมติดตั้ง เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดฯ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๘,๐๘๔.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๑,๙๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)          

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันท่านสามารถดูประกาศผลได้ที่นี่