ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

 

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาโครงการเปลี่ยนบัตรพนักงาน สวทช. โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น


คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

๒. บริษัท พาโซย่า จำกัดประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชุมชัย  แซ่โง้ว)

ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่