ประกาศผลการสอบราคาโครงการเปลี่ยนบัตรพนักงาน สวทช. ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๕/๕๙

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาโครงการเปลี่ยนบัตรพนักงาน สวทช. ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้บริษัท พาโซย่า จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาโครงการเปลี่ยนบัตรพนักงาน สวทช. เนื่องจากเป็น

ผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงิน ๑,๕๙๐,๐๒๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๙,๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙(นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร)

ผู้อำนวยการ   

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติโดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่