ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน เลขที่ ๒๐๓๓๑๖๐๐๐๐๐๓

 

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐๓๓๑๖๐๐๐๐๐๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๗/๑ ชั้น ๑ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น


เนื่องจากมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัดคณะกรรมการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๕ ส่วนงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๒๐๓๓๑๖๐๐๐๐๐๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ เพื่อให้มีการแข่งขันราคา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


                      (นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)

                      ผู้อำนวยการ 

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่