ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๐ รายการ

ประกาศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๗๐ รายการ เอกสารแนบ

        ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๗๐ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

        เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑.        การขายทอดตลาดครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดแบบเหมารวม และจะขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

๒.        ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุดครั้งนี้

๓.        ผู้เสนอราคาที่เข้าเสนอราคา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐ วัน นับถึงวันประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้น มาแสดง ณ วันขายทอดตลาด

๔.        ราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด เริ่มต้นที่ ๔๖,๔๒๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๕.        ในวันขายทอดตลาด ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๖.        กรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้มาดูพัสดุในวันและเวลาที่กำหนดเป็นผู้ชนะการประมูล ให้ถือว่า       ผู้เสนอราคารายนั้นยอมรับสภาพพัสดุที่ประมูลได้นั้น โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

๗.        การเสนอราคา ผู้เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจา และเสนอราคาเป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.        กรณีที่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว แต่ราคานั้นยัง ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการฯ อาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้

๙.        ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า หรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายการนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๑๐.   ในระหว่างการเสนอราคาพัสดุ เมื่อการเสนอราคาหยุดนิ่ง ๓๐ วินาที ประธานกรรมการจำหน่ายพัสดุจะนับ ๑ – ๓ หากไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาสูงกว่า การขายทอดตลาดจะสิ้นสุด เมื่อประธานกรรมการฯ นับ ๑ – ๓ และขานชื่อผู้เสนอราคาสุดท้าย ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น ผู้ชนะการประมูลพัสดุรายการนั้น

๑๑.   ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระเงินสดใน คราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สำนักงานฯ จะริบเงินที่วางไว้แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๑๒.   ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับพัสดุนั้นไปจาก สำนักงานฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๑๓.   ปัญหาอุปสรรค หรือผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการขนย้าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อผูกพันกับ สำนักงานฯ และคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด

๑๔.   การดำเนินการในการโอนกรรมสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ โอนกรรมสิทธิ์ ของพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ประมูลได้ เป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น (ถ้ามี)

๑๕.   สำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ชนะการประมูล สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ภายหลังการขายทอดตลาดสิ้นสุด


กำหนดดูพัสดุ

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องเก็บของ B๐๙ ชั้นใต้ดิน   อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย     ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการขายทอดตลาด

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๑ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๗/๑  อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  เลขที่ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน    ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑.   ลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าร่วมการเสนอราคา        เวลา ๐๙.๔๑-๑๐.๐๐ น.

๒.   เริ่มการขายทอดตลาด                                          เวลา ๑๐.๐๑ น. เป็นต้นไป


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ๑๑๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันทำการของสำนักงานฯ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๒๕๖๔๖๗๐๐ ต่อ ๓๑๑๑ ,๓๑๑๕  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th  และ  www.nstda.or.th


                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                             (นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล)

                                                                     ผู้อำนวยการ

                                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ