ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามประกาศสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

 

ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามประกาศสอบราคา เลขที่ ศวพก.ส.๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

 

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.) สังกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตามประกาศและเอกสารสอบราคาเลขที่ ศวพก.ส.๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท เจ.อาร์.อินเตอร์เซคคิวริตี้การ์ด จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศและเอกสารประกาศสอบราคา โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๕๕๖.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่