ประกาศเผยแพร่(ร่าง) TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E04/59

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ (ร่าง) TOR (ครั้งที่ 1) เลขที่ E04/59

ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

1. ทางไปรษณีย์  (แบบ EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)งานพัสดุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-564 6699, 02-564 6583

3. ทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ขอได้แจ้งชือ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วย

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ไม่เกินในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ท่านสามารถดูรรายละเอียดประกาศได้ที่นี่