ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๐๖/๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ Module 6 (ส่วนขยาย) สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน
๓ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด  

๒. บริษัท ไบนารี แอดวานซ์ เทค จำกัด

๓. บริษัท ธนกรคอนสตรัคชั่น ๒๐๑๕ จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙(นายวีระชัย วุฒิกมลชัย)


ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

โดยท่านสามารถดูประกาศได้ที่นี่