ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E04/59

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อ Broodstock Growout 1-2 (BG 1-2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารแบบรูปรายการ ในราคาชุดละ 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่นางสาวสุวรรณา สันติวิทยารมย์ณ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ 077-270 776-8 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559


โดยผู้ที่สนใจยื่นขอรับเอกสารประกวดราคา ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอำนาจกระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้าง (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามมายื่นแสดงต่อ ศูนย์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.biotec.or.th, www.nstda.or.th, และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-270 776-8 


ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559**เอกสารประกาศสามารถดูได้ที่นี่**