ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Module 6 (ส่วนขยาย) สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ

ตามที่  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Module 6 (ส่วนขยาย) สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ส.๐๖/๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติให้ บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Module 6 (ส่วนขยาย) สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดข้อกำหนดการสอบราคาครั้งนี้ทุกประการ คิดเป็นเงิน ๑,๓๙๔,๓๐๘.๒๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว โดยราคาที่เสนอนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณและสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๗๖,๓๑๒.๔๑ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) หรือคิด ๑๑.๒๓ เปอร์เซ็นต์


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวกัญญวิมว์  กีรติกร

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตโดยท่านสามารถดูเอกสารประกาศได้ที่นี่