PTT1

งานวิจัยเรื่อง PTT Yeast Technology Platform ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง โดยผลงานนี้เป็นการร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยไบโอเทค นำโดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ และคณะนักวิจัยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา และคุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน PTT Group Excellence Days 2016 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

 PTT2

(ซ้าย) คุณพิษณุ ปิ่นมณี (ขวา) ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ

โดยปกติแล้วการทำงานของยีสต์ในการหมักเอทานอล โดยเฉพาะยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งมีการใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้ออยู่ในช่วงอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส หากต้องการให้ยีสต์ผลิตเอทานอลในปริมาณมาก จำเป็นต้องควบคุมระดับอุณหภูมิในกระบวนการหมักให้อยู่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมมักจะเกิดปฏิกิริยาความร้อนร่วมด้วย และความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกผ่านระบบการหล่อเย็น (Cooling) เพื่อให้จุลินทรีย์ไม่ถูกความร้อนทำลายและยังสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการค้นหายีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และหมักเอทานอลที่อุณหภูมิสูงได้ นับเป็นทางเลือกที่ช่วยลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงและไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นในการระบายความร้อน ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 30-35 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์อื่นๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน โดยเฉลี่ยแล้วมักมีอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ดังนั้น งานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาการคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจึงเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในประเทศไทยอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2559

ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิจัยทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในผลงานเรื่อง “งานวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในกุ้งและปลา: เชื้อโรค กลไกก่อโรค และการตรวจวินิจฉัย”
 
Tagugi2016
 
ผลงานวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในกุ้งและปลาก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ การสร้างความร่วมมือทางการวิจัยในการเฝ้าระวังการเกิดโรค ควบคุม และลดปัญหาความสูญเสียจากโรคระบาด อีกทั้งก่อให้เกิดงานวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและจำเพาะต่อเชื้อโรคสายพันธุ์ท้องถิ่น ลดการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคอุตสาหกรรม โดยผลงานวิจัยตัวอย่างของ ดร. แสงจันทร์ ได้แก่
  • การศึกษาโรคกล้ามเนื้อตาย ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เกิดจากเชื้อไวรัส Infectious myonecrosis virus (IMNV) Penaeus vannamei nodavirus (PvNV) และ Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) ซึ่งพบว่าความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความเค็มของน้ำลดลง เป็นต้น
  • การศึกษาเชื้อไวรัสก่อโรคหัวเหลือง (Yellow head virus, YHV) ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ซึ่งพบว่าสามารถก่อโรคในกุ้งขาว (P. vannamei) ได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการก่อโรคข้ามสายพันธุ์
  • การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำอย่างโรคตับวายเฉียบพลัน (EMS/AHPND) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่มียีนส้รางสารพิษ PirA และ PirB
  • การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม (Oreochromis spp.) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Hahella chejuensis โดยจะทำให้ไข่ปลาเป็นสีแดงและไม่ฟักเป็นตัว ส่งผลให้ผลผลิตลูกปลาลดลง 10-50% และกำลังพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อดังกล่าวด้วยการใช้ดีเอ็นเออยู่ในขณะนี้
  • การทำงานร่วมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการศึกษาการก่อโรคร่วมกันของแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Flavobacterium columare และ Edwardsiella ictaluri ซึ่งก่อให้เกิดโรคคอลัมนาริส (columnaris) และโรคเอ็ดเวิร์ด (Edwardsiellosis) ในปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) พบว่าปลาสวายที่ติดเชื้อแบคทีเรียร่วมกันสองชนิดจะทำให้ปลาตายมากกว่าการติดเชื้อแบบเดี่ยว
  • การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในปลานิล ที่พบเชื้อแบคทีเรีย Francisella noatunensis subsp. orientalis (Fno) และ Aeromonas veronii และได้พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Fno ด้วยวิธีดีเอ็นเอ และหาแนวทางการใช้โปรตีนจากแบคทีเรีย Aeromonas ในการพัฒนาเป็นวัคซีนต่อไป
รางวัลทะกุจิ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น และภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการศึกษา วิจัย และ การประยุกต์ใช้วิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสาธารณสุขภายใน ประเทศไทย นักวิจัยที่ได้รับรางวัลได้ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2016) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2559

ไบโอเทคร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ Thailand Lab International 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ThailandLab2016 1
 
ในปีนี้ไบโอเทคนำงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานตัวอย่างของศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ที่มีการถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน เช่น การแปรรูปเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งไปเป็น แคลเซียมอัดเม็ดและคอลลาเจนผง การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหารหมัก ตลอดจนบริการเทคนิคต่างๆ ของไบโอเทค อาทิ การตรวจวิเคราะห์ การบริการด้านชีววัสดุ ไปร่วมจัดแสดง

ThailandLab2016 2

งาน Thailand Lab 2016 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีการจัดแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
 


ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ไบโอเทคจัดพิธีเปิดโครงการหลักสูตรการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก Bandung Institute of Technology (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยการบรรยายภาพรวมไบโอเทคและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การบรรยายภาพรวมงานวิจัยของหน่วยวิจัยไบโอเทค การศึกษาดูงานในห้องปฏิบัติ และบริษัทเอกชน
 

ITB
โครงการนี้ได้ริเริ่มจัดเป็นปีแรกโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และ ITB โดยมีนักศึกษาจำนวน 18 คน จาก School of Life Sciences and Technology พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

 

ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน เปิดงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เชื่อมโยงผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน ได้พบปะจับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนต่อยอดจาก “ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง” นำไปผลิตและขายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0”

TechShow2016
 
งานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตร กว่า 200 ผลงาน ซึ่งแบ่งกลุ่มได้เป็น ผลงานเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาท เทคโนโลยีไฮไลท์ โดยไบโอเทค ได้แสดงผลงาน “ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน” ผลงานของนายสมบัติ รักประทานพรและคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ผลงานนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก ทราบผลเร็วภายใน 5 นาที มีถูกต้องและความแม่นยำสูง นอกจากนั้นยังจัดแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน Startup Voucher ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดแล้ว
 
Techshow20162
 
พร้อมกันนี้ ผู้จัดได้นำงาน NSTDA Investors’ Day 2016 มาจัดขึ้นพร้อมกับงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” โดยปีนี้ผลงานเด่นของไบโอเทคคือ DEN-STEP ชุดตรวจไข้เลือดออกที่แยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ และคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดตรวจนี้อาศัยหลักการวิธี ELISA ในการทำปฏิกิริยาระหว่างโปรตีน NS1 และแอนติบอดีที่จำเพาะ สามารถตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่ ในผู้ป่วยระยะที่ยังมีไข้ (Early diagnosis) พร้อมกับการแยกชนิดหรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที ใช้งานง่าย ทราบผลเร็ว
 
นอกจากนี้ ภายในงาน NSTDA Investors’ Day 2016 ยังมีการบรรยายวิชาการที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆ อาทิ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และการเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรมเด่นอีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2559
Page 1 of 2

ข่าวสารองค์กร