รศ. ดร. เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืช หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ได้รับรางวัล Chair Professor จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCG พร้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน  240,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรางวัล Chair Professor  มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น  และสร้างผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมแก่ประเทศในวงกว้าง  
Assoc. Prof. Dr. Chalermpol

รศ. ดร. เฉลิมพล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2542 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล Japan International Award 2007 for Young Agricultural Researchers จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเชิญเป็นรองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2555 รศ. ดร. เฉลิมพล ดำเนินโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม โครงการพัฒนาสายพันธุ์พืชทนเค็ม อาทิ ยูคาลิปตัสและอ้อยทนเค็ม และได้ขยายผลแก่เกษตรกรเพื่อนำไปปลูกบนพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งเป็นการเยียวยาปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับประเทศ ปัจจุบันมีผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง

รศ. ดร. เฉลิมพล เกิดมณี เข้ารับรางวัล Chair Professor ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ SCG สำนักงานใหญ่ โดย รศ. ดร. เฉลิมพล เป็นนักวิจัยคนแรกของ สวทช. ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ไบโอเทคจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Okinawa National College of Technology (ONCT) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วม และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งในระยะต้นจะเริ่มร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีแป้งและมันสำปะหลัง โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีประธานร่วมลงนามได้แก่ Prof. Shigeru Itoh อธิการบดี Okinawa National College of Technology และ รศ. ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอด ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MOU ONCT

Okinawa National College of Technology ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวา เกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมระบบเครื่องยนต์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมสื่อข่าวสาร และ วิศวกรรมทรัพยากรชีวภาพ

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557

สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดเวทีการถ่ายทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (TAMIS) สำหรับกลุ่มผู้ตรวจสอบแปลงนาจำนวน 41 ราย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และได้พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่มีการติดตั้งระบบ TAMIS ไว้เรียบร้อยแล้วให้กับกลุ่มเกษตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินแปลงนาอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

organic rice Yasothorn

เวทีการถ่ายทอดนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. และ สวทน. เริ่มต้นขึ้นในปี 2557 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำกัด และ กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวน 4,565 ราย คิดเป็นพื้นที่นากว่า 45,000 ไร่”

organic rice Yasothorn2

สำหรับความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้เกษตรกร ประกอบด้วย การจัดการแปลงนา การเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และการเก็บข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร การอบรมผู้ตรวจสอบแปลงนา (inspector) ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับสากล ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดทางธุรกิจให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้แทนไบโอเทคนำโดย ดร สุวิทย์ เตีย รองผู้อำนวยการไบโอเทค เข้าร่วมการเสวนา โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52 อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและพันธุ์ชัยนาท 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้กับโครงการฯ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในโครงการได้นำไปทดลองปลูก เพื่อลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไป

20141111

โครงการ “ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ดำเนินการโดยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีไบโอเทค ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  โครงการนี้มุ่งพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรโดยประยุกต์ใช้ "หลักเกษตรทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ พร้อมทั้งนำเอาระบบบริหารการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในอาชีพ

นอกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันและพันธุ์ชัยนาท 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว  ไบโอเทคได้เคยนำพันธุ์ข้าวสินเหล็กมาสนับสนุนโครงการฯ  ซึ่งพันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557

 

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.ตราด” เป็นหนังสือฉบับภาษาไทยเล่มแรก ที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

marine fungi diversity book

รายละเอียดในหนังสือประกอบไปด้วย ลักษณะทั่วไป แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญของราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล วิธีการสำรวจเก็บตัวอย่างและการคัดแยก ความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทย รายชื่อราทะเล สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวอย่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบ นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ประโยชน์จากราทะเลในการเป็นแหล่งทางเลือกใหม่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสารเคมีโครงสร้างใหม่ ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นยารักษาโรคได้ในอนาคต

หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-564-6700 ต่อ 3330 หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3205 หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2557

Page 1 of 3

ข่าวสารองค์กร