เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)

โดยมี 3 นักวิจัยจาก ไบโอเทค และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้งซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้

 
 

6AEE8_Aj_Ancha

ศ.ดร. อัญชลี  ทัศนาขจร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “ด้านทางด้านอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ในกุ้ง”ที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาด้านโรคและพันธุกรรมในกุ้ง โดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและการศึกษาวิจัยด้านจีโนม

ดร. ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของหอยเป๋าอื้อเขตร้อน Haliotis asinine ในประเทศไทย”โดยมี รศ. ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา “การศึกษาการแสดงออกและหน้าที่ของ Microplitis demoltior bracovirus ikB-LIKE Gene family” วิทยานิพนธ์ของ University of Georgia โดยมี Prof. Dr. Michael Stand จาก The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นใน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ

IMG_3480re_1 Hong1
ดร. ปิติ อ่ำพายัพ ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล

 

ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2553

 
 

 

New_Image
    

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 สื่อต่างประเทศ TropIKA.net ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์  นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค  

บทความนี้กล่าวถึง ชีวประวัติ และบทบาทของ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในฐานะที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ และผู้กำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่การเริ่มทำงานวิจัยครั้งแรกด้วยงบประมาณ 7000 บาท ในช่วงปี  พ.ศ. 2503   จนกระทั่งได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ปี พ.ศ. 2549

สามารถอ่านบทความได้ที่ https://www.tropika.net/svc/interview/Team-20101203-Profile-Yuthavong" style="color: rgb(103, 139, 39);">https://www.tropika.net/svc/interview/Team-20101203-Profile-Yuthavong.

 

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2553

 

 
 

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2553 สวทช. ร่วมกับ 8 องค์กร จัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย การแปรรูปข้าว การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์งานวิจัยเกี่ยวกับข้าวในระดับชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และการประชุมจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปี 2555 สวทช. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมฯ

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”  และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายรัฐกับการวิจัยข้าวไทย” โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวมาโดยตลอด เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 60 ล้านไร่ ชาวนา 3 ล้านกว่าครอบครัว ที่สำคัญประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับนโยบายครั้งใหญ่ โดยเน้นการสร้างหลักประกันรายได้ แทนการแทรกแซงราคาหรือรับจำนำข้าว และเร่งรัดเรื่องสวัสดิการชาวนา เพื่อให้เกษตรกรทุกภาคส่วนมีทางเลือกในกองทุนเงินออมแห่งชาติ ทั้งนี้ในระดับนโยบายภาพรวมรัฐบาลได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่ แต่ความสำเร็จทั้งหมดของข้าวไทยจำเป็นต้องเกิดจากความเชื่อมโยงของเครือข่าย การบูรณาการและการสร้างเอกภาพงานวิจัยได้อย่างแท้จริง เพราะประเทศไทยมีศักยภาพพื้นฐานของข้าวไทย ประกอบกับศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย    สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงของประเทศทางด้านอาหาร ความหลากหลายได้โดยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

IMG_6127

 การจัดประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 3 วัน แต่ละวันประกอบด้วยการบรรยาย ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชาการ ได้แก่ กลุ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์  การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว โภชนาการข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าว งานวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น และงานวิจัยเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตชาวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือในการทำนา เช่น เครื่องดำนา เครื่องพ่นหว่านเมล็ด เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก อุปกรณ์งานวิจัยข้าวใหม่ ๆ ตลอดจนการจำหน่ายข้าวพันธุ์พิเศษ ทั้งข้าวพื้นเมืองและข้าวปรับปรุงรวมทั้งนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเป็นต้น

 องค์กรร่วม 9 องค์กรในการะจัดประชุมนี้ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แห่งชาติ (สวทช.) 

 DSC_1169 

(ซ้าย - ขวา) รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวไบโอเทค,  Dr. Robert S. Zeigler ผอ. สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ, ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพรมบรมราชูปถัมภ์, ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผอ. สวทช.

ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2553 

 
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามข้าว “ธัญสิริน” ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนได้ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 แต่มีความต้านทานโรคไหม้ ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4 ปี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ธีรยุทธ  ตู้จินดา นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว     ไบโอเทค ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานนามข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ “ธัญสิริน” ซึ่งมาจากคำว่า “ธัญ” ที่แปลว่าข้าว และพระนาม “สิรินธร” ถือเป็นข้าวพันธุ์แรกที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ถือเป็นข้าวที่มีการเพาะปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวที่เรากินส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์นี้ แต่เป็นข้าวที่มีความอ่อนแอ มักจะเกิดโรคไหม้ซึ่งเป็นปัญหาหลักของพื้นที่นาน้ำฝน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างประจำทุกปี ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของเกษตรกร ดังนั้น จึงมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 โดยพัฒนาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะสำคัญ คือ ความสามารถต้านทานโรคไหม้ ทำให้ได้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งมาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพาะปลูก ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือ ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม ให้ผลผลิตอยู่ที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก โดยพื้นที่ปลูกที่เป็นออร์แกนิกส์ สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

 ที่ผ่านมา เมล็ดพันธุ์ข้าวธัญสิริน นำไปทดลองปลูกในนาข้าวของเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง ชัยภูมิ และสกลนคร โดยปลูกแทนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดิม ในช่วงเวลา 3 ปี พบว่าสามารถลดความเสียหายในนาข้าวได้ถึง 30%

rice IMG_5055

ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2553

 
 

IPLAW_LOGO

ไบโอเทค ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ทรูวิชั่นส์ จัดโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย ครั้งที่ 6 สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 นายไมตรี สุเทพากุล อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ คุณณัฏฐา มหัทธนา บริติช เคานซิล และ ดร.ธนิต ชังถาวร ไบโอเทค ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย 2010 (Young Thai IP Law Ambassador Award 2010) ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค บริติช เคานซิล ประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ทรูวิชั่นส์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งด้านกฎหมายและวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านนิติศาสตร์

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ Intellectual Property for ASEAN Community โดยจะปิดรับเรียงความในวันที่ 3 มกราคม 2554 (คัดเลือกให้เหลือ 8 ทีม)

ส่วนที่ 2 การประกวดว่าความเป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Intellectual Property Dispute in Government Funded Research

ทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาพร้อมเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อดูงานหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย บริษัทกฎหมายและฝึกงานกับสำนักงานทนายความชั้นนำของอังกฤษ

E6136_untitled

นายไมตรี สุเทพากุล (กลาง) อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ คุณณัฏฐา มหัทธนา บริติช เคานซิล ( คนแรกจากซ้าย ) และ ดร.ธนิต ชังถาวร ไบโอเทค ( คนที่ 2 จากขวา )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภาษิวัต สุทธิรักษ์

โทรศัพท์ 02-657-5628
โทรสาร  02-253-5312
Email: //compose.mail.yahoo.com/?To=This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: rgb(103, 139, 39);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.britishcouncil.org/thailand-science-and-society-ip-law-ambassador-2010.htm
 

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2553

 

 
 
Page 1 of 2

ข่าวสารองค์กร