ไบโอเทคสนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถในการทำวิจัยในระดับปริญญาตรี และการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในรูปแบบทุนปริญญานิพนธ์ และทุนบัณทิตศึกษา

ทุนปริญญานิพนธ์

ไบโอเทคร่วมกับโครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนในระดับดีที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัยไบโอเทคผ่านการทำปริญญานิพนธ์ระยะเวลา 1 ปี โดยปริญญานิพนธ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของไบโอเทค หรือโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยไบโอเทค

เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ของทุกปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://www.nstda.or.th/ystp

ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0 2564 6700 ต่อ 3154
อีเมล์       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ทุนบัณฑิตศึกษา

ไบโอเทคร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) สนับสนุนการผลิตบุคลากรวิจัยในสถาบันการศึกษาของรัฐภายในประเทศ ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านการให้ทุนของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เพื่อเน้นการเสริมฐานกำลังคนในงานวิจัยและมุ่งตอบสนองความต้องการบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีหลักการดำเนินงานคือ นักวิจัยไบโอเทคจะร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน นักศึกษาจะเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนและทำวิจัยส่วนใหญ่ที่ไบโอเทค

เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://www.nstda.or.th/tgist 

ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0 2564 6700 ต่อ 3154
อีเมล์       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.