ไบโอเทคจัดตั้งทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง และเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
  • มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ
  • อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
  • สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลา
  • จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Molecular Biology, Chemistry, Molecular Genetics, Biochemistry, Food Biotechnology, Microbiology, Virology, Plant Physiology, Plant Biochemistry
  • ขอบเขตงานและผลงานที่คาดหวัง
  • ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือ เข้าบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
  • จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน

ระยะเวลาทุน

สนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี และอาจพิจารณาสนับสนุนต่อในปีที่ 2 โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับใบสมัครตลอดปี

เอกสารประกอบการสมัคร

• แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
• ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาเอก 
• บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
• หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

ดาวน์โหลด แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

ติดต่อ

ฝ่ายประสานงานหน่วยปฏิบัติการวิจัย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3154 
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.