Slide background
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ไบโอเทคจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ต่อมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปี พ.ศ. 2534 ไบโอเทคมีเป้าหมายหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศให้เกิดผลทั้งในเชิงความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence) และเป็นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาสังคมและชุมชน (Relevance) เพื่อให้เกิดผลกระทบสูง (Impact)

พันธกิจ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

3 ทศวรรษของไบโอเทค

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2526-2536)
เสริมสร้างให้เกิดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยเพื่อการสร้าง Research capability/capacity ของประเทศในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันที่มีความพร้อมระดับหนึ่ง/สร้างบุคคลากรวิจัยในเทคโนโลยีใหม่ๆ เฉพาะทาง พร้อมทั้งเสริมสร้างมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งอยู่แล้วระดับหนึ่งให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2537-2546)
ร่วมสร้างและพัมนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้พร้อมรองรับการขยายตัวและต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัมนา ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งสถาบันอาหาร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดตั้งโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันและบำบัดโรคเขตร้อน ริเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในระดับนานาชาติ

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2547-2556)
เติบโตขยายผล สร้างเครือข่ายพันธมิตร ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ สร้างผลกระทบมูลค่าสูง เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เน้นการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน