ประธาน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองประธาน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการ สวทช.

กรรมการ

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
นายอมเรศ ภูมิรัตน

นางพิมพ์ใจ ใจเย็น
นายวิชา ธิติประเสริฐ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

นายพาโชค พงษ์พานิช

นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

นายวรรณพ วิเศษสงวน
นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการและเศรษฐกิจแห่งชาติ
อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ราชบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์และคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านคุ้มครองพันธุ์พืช
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ที่ปรึกษากลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
ASEAN & North East Asia Regional Business Growth Lead บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
อดีตที่ปรึกษาคณะผู้บริหารระดับสูง เครือเบทาโกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ผู้อำนวยการ ไบโอเทค
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ไบโอเทค