สถานที่ที่อยู่โทรศัพท์โทรสารแผนที่
สำนักงานใหญ่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5
หน่วยวิจัยชีวโมเลกุลทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5  
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5  
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5
หน่วยวิจัยการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2564 6700 0 2564 6701 -5
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0 2218 5279
0 2218 5359
0 2254 7680
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
ชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

0 2470 7545
0 2470 7469
0 2452 3455
ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์
จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

0 2470 7545
0 2470 7469
0 2452 3455
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
0 2470 7545
0 2470 7469
0 2452 3455  
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมัน
สำปะหลังและแป้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรชั้น 8 ห้อง 815 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

0 2940 5634
0 2942 8600-3
0 2940 5634
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการแพทย์
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0 2419 7000
ต่อ 6666-6670
0 2418 4793
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
0 5394 5070 0 5321 6424
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่หก เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400
0 2201 5870-2 0 2354 7344
ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์
ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
0 3435 5193 0 3435 5197  
ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติ
วิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา
ศูนย์ประสานงานโครงการ ตู้ปณ. 6 อำเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 96160
0 7358 6037 0 7358 6037