กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ

Veterinary Health Innovation and Management Research Group


กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ มีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยด้านไวรัสวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ทั้งในด้านงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ การพัฒนาวัคซีนและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่มีผลกระทบต่อสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ การวิจัยด้านชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเทคโนโลยีพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เซลล์ที่พัฒนาขึ้นในการเพิ่มศักยภาพของงานวิจัยด้านไวรัสวิทยาและการผลิตวัคซีน การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไวรัสเอ็นพีวีไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยมุ่งทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และสามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ประกอบด้วย 3 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านงานวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสในสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เช่น สุกร และ สัตว์ปีก โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันและแก้ไขการระบาดของไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนากรรมวิธีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไวรัสนั้น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศ

·       ทีมวิจัยสรีรวิทยาและโภชนศาสตร์สัตว์ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางด้าน reproductive biology ในโค ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบการตั้งท้องและการทำงานของรังไข่ของโคนม เพื่อให้ได้วิธีการตรวจท้องแม่โคที่รวดเร็ว แม่นยำ ใช้ได้สะดวกในสภาพฟาร์ม การวิจัยวิธีการแยกเพศตัวอ่อนเพื่อให้ได้วิธีการแยกเพศตัวอ่อนที่เหมาะสมกับการใช้ในระบบการผลิตโคของประเทศไทย รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการใช้พืชอาหารสัตว์ชนิดใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช มุ่งเน้นเป็นโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการการผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวี (NPV) ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (Pilot Scale) โดยเน้นประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด เพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของเกษตรและธุรกิจทางด้านการเกษตร รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิจัยที่นำเทคโนโลยีทางไวรัสวิทยาและพันธุวิศกรรมมาปรับปรุงสายพันธุ์ของไวรัสให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผู้อำนวยการ
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์