กลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ

Biochemical Engineering and Systems Biology Research Group


กลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ และลดต้นทุน ตลอดจนส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ในการลดปริมาณของเสีย/เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการของเสียในโรงงาน และเข้าสู่การเป็นโรงงานที่ปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Near Zero Waste) และมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการถึงการประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งงานวิจัยพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ ยาชีววัตถุ สร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการสู่การขยายขนาดการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลักดันสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ประกอบด้วย 3 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนของประเทศ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ และคุณภาพของก๊าซชีวภาพ รวมทั้งดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา เพื่อเข้าใจกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในระบบ เทคนิคการตรวจวัดจุลินทรีย์ การสร้างและผลิตเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรโดยเน้นที่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรม และการฝึกอบรมพนักงาน บัณฑิตใหม่ บริษัทที่ปรึกษา

·       ทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพ กระบวนการเลี้ยงเซลล์และจุลินทรีย์ในระดับห้องปฏิบัติการและขยายขนาดการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการวิเคราะห์เชิงระบบของวิศวกรรมเมตาโบลิค การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในระดับจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดที่มีความไวสูงมาก โดยอาศัยวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มสัญญาณและตัวยึดเกาะ และการตรวจวิเคราะห์ด้วยสัญญาณทางเคมีไฟฟ้า

·       ทีมวิจัยวิศวกรรมยาชีววัตถุมุ่งเน้นการบริการด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบกระบวน การผลิต การขยายขนาดทั้งในกระบวนการผลิตต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การบริการผลิตยาชีววัตถุที่เป็นโปรตีนโดยใช้กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงจุลินทรีย์เป็นเซลล์ต้นแบบในการผลิต รวมถึงการผลิตยา วัคซีนและสารชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงชนิดอื่น ๆ และการบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนของการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ระบบสนันสนุนและระบบเอกสารตามมาตรฐานสากลของการผลิตที่ดี

ผู้อำนวยการ
ดร.วรินธร สงคศิริ

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์