กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

Functional Ingredients and Food Innovation Research Group


กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ดำเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร โดยอาศัยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีชีวกระบวนการ และการขยายขนาดการผลิต (scale up)  ในการใช้ประโยชน์จากฐานเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยกระบวนการแปรเปลี่ยนหรือดัดแปรทางชีวภาพและชีวเคมี เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพอื่นๆของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในระดับที่สามารถผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสู่การนำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์และสร้างผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศ

กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ประกอบด้วย 3 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ทางด้านโปรตีน ลิปิดและคาร์โบไฮเดรต การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ งานวิจัยด้านต้นเชื้อจุลินทรีย์ โพรไบโอติก สารยับยั้งแบคทีเรีย และงานวิจัยด้านเนื้อสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านการวิเคราะห์สารเมทาบอไลท์และฟังก์ชั่นของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ด้วยเครื่องมือขั้นสูง และใช้เทคโนโลยีของระบบจำลองทางเดินอาหาร  (simulated gut model) ของระบบการย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก รวมทั้งการดูดซึมของลำไส้ใหญ่ สำหรับส่งเสริมการนวัตกรรมอาหาร อาหารโปรตีน อาหารฟังก์ชั่นและอาหารเฉพาะทาง รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาขั้นพื้นฐานและเชิงประยุกต์ โดยเน้นงานวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสมบัติโครงสร้าง สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และหน้าที่ของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งในด้านการพัฒนาการดัดแปรแป้ง และการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง 2) งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการแปรรูปและดัดแปรแป้ง เพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติโครงสร้าง สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และหน้าที่ เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์มันสำปะหลังและแป้ง และ 3) งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แป้งในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้ โดยเน้นอุตสาหกรรมอาหาร ยา กระดาษ พลังงาน และวัสดุ

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตชีวมวลเซลล์ และสารชีวภาพหรือสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่จากจุลินทรีย์ รวมทั้งการขยายขนาดการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ ทั้งกระบวนการต้นน้ำและปลายน้ำ โดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนาแพลทฟอรม์การขยายขนาดการผลิตจากแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อราเส้นใย ที่รองรับทั้งงานวิจัยภายในหน่วยงาน และงานบริการวิจัยกับภาคเอกชนหรือสถาบันต่างๆ เพื่อยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับการนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และสารชีวภาพจากจุลินทรีย์ (bioproducts) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพต่าง ๆ

ผู้อำนวยการ
ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์