กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ

Biosensing and Bioprospecting Technology Research Group


กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านชุดตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพและการค้นหาสารชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล อาทิ ชีวสารสนเทศศาสตร์ จีโนมมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุดตรวจวินิจฉัยและสารชีวภาพที่มีศักยภาพโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นน้ำสู่ระดับปลายน้ำ ประกอบด้วย ระดับต้นน้ำ ได้แก่ การค้นหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพ และสารชีวภาพ ระดับกลางน้ำ ได้แก่ การสร้างตัวจับอย่างจำเพาะเจาะจง การพัฒนาและประเมินเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณแบบต่าง ๆ การพัฒนาวิธีการตรวจวัด การพัฒนาสารชีวภาพให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน และระดับปลายน้ำ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการทดสอบภาคสนาม รวมทั้งการประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มทุนในการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปสู่ผู้ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ประกอบด้วย 5 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (microarray) และเทคโนโลยี high-throughput หลายรูปแบบสำหรับการค้นหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker identification) การพัฒนาตัวจับอย่างมีความจำเพาะ (binder development) และการพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจที่สามารถตรวจสารบ่งชี้ทางชีวภาพได้ทีละหลายตัวพร้อม ๆ กัน (development of multiplex detection) เพื่อตอบโจทย์วิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์สำหรับการต่อยอดในการผลิตชุดตรวจที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ ทั้งด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

·       ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างสามมิติ หน้าที่และปฏิสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ/หรือทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เพื่อให้ได้สารชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในระดับภาคสนามและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับงานวิจัยพื้นฐานไปสู่งานวิจัยเชิงประยุกต์ที่เป็นประโยชน์และใช้งานในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยด้วยสารชีวโมเลกุลให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแลมป์ (loop-mediated isothermal amplification, LAMP) ควบคู่กับการประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่าย (lateral flow dipstick, LFD) การใช้วัสดุนาโนต่าง ๆ เช่น อนุภาคทองนาโน (gold nanoparticle) อนุภาคเงินนาโน (silver nanoparticle) และกราฟีน (graphene) การใช้เทคนิคไมโครฟลูอิดิกส์ (microfluidic) การใช้เทคนิคทางไบโอเซ็นเซอร์ (biosensor) ต่าง ๆ เช่น เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และเทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์ (surface plasmon resonance, SPR) เป็นต้น เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการตรวจวัดทางชีวภาพในโรคที่มีผลกระทบทางด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเกษตรและอาหาร และการแพทย์ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับภาคสนาม เพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่มีมาตรฐานและสามารถผลิตได้เองในประเทศ รวมทั้งลดการนำเข้าและสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้

·       ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มุ่งเน้นการวิจัยด้านการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นสารป้องกันควบคุมโรคพืช โดยใช้กระบวนค้นหาสารแบบบรูณาการ ด้วยวิธีการคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับการคัดกรองด้วยวิธีการทางเคมี (LC-MS based chemical de-replication) และการหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์ (genome mining) พร้อมไปกับการค้นหาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อก่อโรคพืชเพื่อพัฒนาให้เป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช ตลอดจนพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และทดสอบประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปถึงระดับโรงเรือน นอกจากนี้ยังทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาอาหารเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งและเพิ่มความต้านทานโรคของกุ้งในอนาคต

·       ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศในระบบการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา โดยมุ่งทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทั้งจากภาครัฐ และ เอกชน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์
 

ผู้อำนวยการ
 

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์