กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ

Integrative Crop Biotechnology and Management Research Group


กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถและความมั่นคงในการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ สังคม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพและมูลค่า ลดความสูญเสียและความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการไปต่อยอดภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงด้านพืชและการพัฒนาบุคลากรวิจัยของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 5 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน molecular breeding ของข้าว โดยเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคและเน้นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค โดยพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีความทนทานตามธรรมชาติต่อโรค-แมลง และปรับตัวได้ดีต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก “breeding platform” เพื่อศึกษาเข้าใจหน้าที่และกลไกการทำงานของยีนที่มีผลกระทบต่อการแสดงออกของลักษณะสำคัญต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ โภชนาการและความต้านทานสภาพเครียดของข้าว รวมทั้งการนำข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของประเทศ และเป็นศูนย์กลาง (regional hub) ของการใช้เทคโนโลยีด้าน marker assisted selection (MAS)

·       ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีอณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพพืช ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืช การสร้างฐานความรู้ความเข้าใจในระดับชีวโมโลกุล การแสดงออกของยีนเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี สรีรวิทยา และการพัฒนาอวัยวะสะสมอาหารและ/หรือการกระตุ้นให้เกิดการสะสะสมสารชีวภาพในอวัยวะเป้าหมาย เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงองค์ความรู้ด้านชีวสังเคราะห์ และการนำไปใช้เชิงเภสัชวิทยา ให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิต การผลิตพืชมูลค่าสูง และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

·       ทีมวิจัยไวรัสพืชและแบคทีรีโอฟาจ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไวรัสพืชที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการนำเอาแบคทีรีโอฟาจมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียที่เข้าทำลายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

·       ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร มุ่งเน้นการเป็นผู้นำระดับสากลในการวิจัยและพัฒนาสาขาสรีรวิทยาและชีวเคมี ด้านการกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดสู่การใช้งาน นอกจากนี้มุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัยผ่านความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในขณะเดียวกันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรเพื่อยกศักยภาพของนักวิจัยด้านพืชระยะต้นเน้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ เป็นต้น

·       ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายขอบเขตงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และเจ้าบ้าน ได้แก่ พืชหรือแมลง การสร้างความเข้าใจทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของเชื้อรา การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐาน ในการช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์ผืนป่า และทำให้เกิดความเข้าใจในระบบความหลากหลายทางชีวภาพ และการดูแลระบบนิเวศวิทยา

ผู้อำนวยการ
ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์