กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์

Medical Molecular Biotechnology Research Group


กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเน้นที่โรคเขตร้อนอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ อาทิ วัณโรค โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก-ซิก้า และโรคที่เกิดจากโปรโตซัวต่าง ๆ เป็นต้น การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนายา วัคซีน ชุดตรวจและเครื่องมือสำหรับควบคุมโรคเขตร้อนและพาหะนำโรค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือการทำงานวิจัยแบบเป็นทีมระหว่างหน่วยวิจัย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการพัฒนายาวัคซีน และชุดตรวจให้ครบวงจร เพื่อความมั่นคงด้านการรักษาและป้องกันโรคของประเทศ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ประกอบด้วย 3 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล มุ่งเน้นการศึกษาและพิสูจน์เป้าหมายของยา การสร้างระบบทดสอบยาและการพัฒนายาแบบมุ่งเป้า ปัจจุบันมุ่งเน้นศึกษาเป้าหมายยาในวิถีโฟเลต และพัฒนายาในกลุ่มแอนติโฟเลตสำหรับรักษาโรคมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล ได้แก่ ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมี การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน-ลิแกนด์ การจำลองแบบโครงสร้างโมเลกุล และเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ มีเป้าหมายสำคัญคือ ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาดีแต่มีความเป็นพิษต่ำ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและศักยภาพทางเทคโนโลยี และสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนายาใหม่ในการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·       ทีมวิจัยวัณโรค มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาของเชื้อวัณโรคและชีววิทยาโมเลกุลเพื่อแก้ปัญหาวัณโรคในประเทศ โดยมุ่งเน้นปัญหาวัณโรคดื้อยาและระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรค การวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรค วัณโรคระยะแฝง และวัณโรคดื้อยา การศึกษายีนดื้อยาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นข้อมูลจำเพาะของประเทศไทย การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศและเทคโนโลยีการหาลำดับเบสของจีโนมเชื้อ (whole genome sequencing) นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนาวิธีการทดสอบยาแบบใหม่ที่รวดเร็ว สะดวก และราคาถูก เน้นเทคโนโลยี whole cell assay โดยใช้ fluorescence reporter หรือ luminescence reporter โดยองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและระบาดวิทยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาและการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

·       ทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวิไวรัส มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น วัคซีน ชุดตรวจและยา สำหรับแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บตัวอย่างทางคลินิกที่นับได้ว่าเป็นคลังข้อมูลทางงานวิจัยด้านโรคไข้เลือดออกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการดำเนินการเก็บตัวอย่างพลาสมาจากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ของการเกิดโรค รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการนำตัวอย่างและข้อมูลออกไปใช้ในงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้จริงในอนาคตต่อไป

ผู้อำนวยการ
ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

ติดต่อ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลทางการแพทย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์