กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

Integrative Aquaculture Biotechnology Research Group

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ดำเนินกิจกรรมวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำทั้งในด้านงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และสามารถนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ เพื่อบูรณาการให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ตัวอย่างของงานวิจัยที่สำคัญได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศ พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ และการพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำโดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจโรคด้วยวิธีการที่ทันสมัยและรับจ้างวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 6 ทีมวิจัย

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล มุ่งเน้นดำเนินงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงทางน้ำ (Aquaculture biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (Marine environmental biotechnology and biodiversity) โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·       ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปลาและกุ้ง มุ่งสู่งานวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตกุ้งและปลาคุณภาพสูง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิตกุ้งและปลาปลอดโรคที่มีสุขภาพดี โตเร็ว ต้านทานโรค มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีการเพาะเลี้ยงในระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัยมหิดล

·       ทีมวิจัยอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยด้านอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเน้นการศึกษาด้านอณูชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเติบโตของกุ้งและสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาอณูชีววิทยาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งและสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ

·       ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและเชื้อก่อโรคในกุ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งภายในประเทศให้มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศ กลไกการติดเชื้อและการตอบสนองต่อการติดเชื้อก่อโรค และการรอดตายในกุ้ง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อก่อโรคในกุ้ง

·       ทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มุ่งเน้นดำเนินงานวิจัยและให้บริการในเชิงธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์น้ำแก่หน่วยงานทั่วไป โดยมีหลักการในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และการบริการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรับจ้างทำวิจัยทางด้านอาหาร ภูมิต้านทานโรค และงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในสัตว์น้ำ

·       ทีมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง มุ่งเน้นดำเนินการผลิต พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำปลอดเชื้อจำเพาะ ตลอดจนเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งอย่างครบวงจร เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งให้ได้สายพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถนำไปเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ไบโอเทค และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้อำนวยการ

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข

ติดต่อ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

เว็บไซต์