Slide background

ไบโอเทค มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กุ้งกุลาดำ โค อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ อุตสาหกรรมไม้ดอก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากการเพาะเลี้ยง การศึกษาการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคพืชและสัตว์ที่จำเพาะและรวดเร็ว งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหาร เป็นต้น