หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย ทิศทางการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพขององค์กรและประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับดูแลและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยการศึกษาวิจัยและการดำเนินการบนหลักวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

  • การศึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเตรียมความพร้อม/รับมือต่อประเด็นที่มีความสำคัญสูงต่อองค์กรและประเทศ
  • การพัฒนาระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ผลงานเด่น

  • White Paper: Thailand Updated Status and Perspective on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation
  • กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552)
  • ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551-2555: ยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
  • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ: การใช้เทคโนโลยีและการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
  • ดัชนีวัดความสามารถของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
  • การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต: การใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)
  • แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
  • หลักสูตรอบรมการประเมินความเสี่ยงของพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม

 

COVER FTO 02

            FTO คลิกได้ที่นี่

 

ติดต่อ

หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3316, 3388 
โทรสาร 0 2564 6703 
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.