MoSingto

แนะนำหนังสือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.สตูล

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.สตูล” เป็นหนังสือคู่มือที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสตูล
 
รายละเอียดในหนังสือ เริ่มต้นด้วยลักษณะทั่วไป แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญของราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล วิธีการสำรวจเก็บตัวอย่าง การคัดแยก การเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์ การจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุล ความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทย รายชื่อราทะเลสายพันธุ์ใหม่ของไทย ราทะเลที่พบน้อยครั้งและราที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ตัวอย่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบ นอกจากนี้ยังมีรายงานการผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากราทะเลที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ที่จัดทำเรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุ์รา  โดยเล่มแรกจัดทำขึ้นในปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดตราด จากนั้นในปี 2559 มีการจัดทำเล่มที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะผู้จัดทำหนังสือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาและวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและไบโอเทค โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและช่วยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค (หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย)

 

Thailand Biotech Guide 2016 17

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2017/2018

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2017/2018 นำเสนอข้อมูลบทสัมภาษณ์ของ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ถึงแผนการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอาหารของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นวิจัยในเรื่อง “Functional Ingredients” ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของ ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด ในประเด็นการลงทุนวิจัยค้นหาสารสกัดของถั่งเช่าสีทองที่สามารถช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง เพื่อนำไปใช้เป็น “Functional Ingredients” ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ในหนังสือยังได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ ขอรับหนังสือ ได้ที่ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thailand Biotech Guide 2016 17

หนังสือ Mo Singto Forest Plot: Flora and Ecology

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.สตูล” เป็นหนังสือคู่มือที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสตูล
 
รายละเอียดในหนังสือ เริ่มต้นด้วยลักษณะทั่วไป แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญของราทะเลในระบบนิเวศทางทะเล วิธีการสำรวจเก็บตัวอย่าง การคัดแยก การเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์ การจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุล ความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทย รายชื่อราทะเลสายพันธุ์ใหม่ของไทย ราทะเลที่พบน้อยครั้งและราที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ตัวอย่างความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบ นอกจากนี้ยังมีรายงานการผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากราทะเลที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ที่จัดทำเรื่องความหลากหลายของชนิดพันธุ์รา  โดยเล่มแรกจัดทำขึ้นในปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดตราด จากนั้นในปี 2559 มีการจัดทำเล่มที่ 2 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะผู้จัดทำหนังสือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาและวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและไบโอเทค โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและช่วยส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายของราทะเลในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค (หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย)

Thailand Biotech Guide 2016 17

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2016/2017

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับ สวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2016/2017 นำเสนอข้อมูลการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหาร ของ สวทช. อาทิ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innnovation Center) เครือข่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Network) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้ลงบทความแนะนำ กลไกของ สวทช. สำหรับการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน และรายชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

ผู้สนใจสามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ ขอรับหนังสือ หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช จ. เพชรบุรี และ จ. ประจวบคีรีขันธ์”

หนังสือเรื่อง “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.นครศรีธรรมราช จ. เพชรบุรี และ จ. ประจวบคีรีขันธ์” เป็นหนังสือฉบับที่ 2 ซึ่งได้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนทางภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

รายละเอียดในหนังสือประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไปของราทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยของราทะเล วิธีการเก็บตัวอย่าง การคัดแยก และสูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงและเก็บรักษาราทะเล การจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลชีวโมเลกุล การใช้ประโยชน์จากราทะเล ซึ่งมีข้อมูลรายงานการผลิตเอนไซม์จากราทะเลที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3331 หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3204 หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย

FFICBOOK

หนังสือ “ความสำเร็จธุรกิจนวัตกรรมจากฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร”

“ความสำเร็จธุรกิจนวัตกรรมจากฐานเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร” เป็นหนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเอกชน และองค์กรรัฐ ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจเพื่อต่อสู้ในตลาดการค้าที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

สามารถอ่านหนังสือในรูปแบบ e-book และชมคลิปวีดีโอสั้นของผู้บริหารของบริษัทเอกชนและองค์กรรัฐ ได้ที่ https://www.media-matter.com/ffic.html

25year nstda.compressed

หนังสือ “25 ปี สวทช.”

หนังสือ “25 ปี สวทช.” จัดทำขึ้นในวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง สวทช. โดยถ่ายทอดเส้นทางการเดินทางของ สวทช. ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร เป็น “บันทึก” ที่ถอดบทเรียนการบริหารงานในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแม้จะมีบริบทแตกต่างกันทั้งในด้านทรัพยากร อาทิ บุคลากร สถานที่ทำงาน งบประมาณและอื่นๆ แต่ต่างก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

สามารถ download ไฟล์หนังสือได้ ที่นี่

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับสวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016 นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ ได้ลงบทความแนะนำ กลไกของ สวทช. สำหรับการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจากภาคเอกชน และราย ชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

สามารถเข้าชม THAILAND BIOTECH GUIDE 2015/2016 แบบออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Power of R&D: พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน

หนังสือ “The Power of R&D: พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย ก้าวไกล ยั่งยืน” รวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 33 บริษัท ที่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และมีการรับบริการกลไกสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สามารถ download ไฟล์หนังสือได้ ที่นี่

ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม ฉบับปี 2558

หนังสือ “ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม” จัดทำขึ้นโดย สวทช. ในปี พ.ศ. 2558 รวบรวมผลงานในเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผลงานทั้งหลาย เกิดจากการทำงานของ สวทช. ร่วมกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้งานที่ออกจากห้องปฏิบัติการวิจัย สามารถส่งมอบสู่สังคมหรือผู้ได้รับประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยในเวทีโลก

สามารถ download ไฟล์หนังสือได้ ที่นี่

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.ตราด”

หนังสือ “ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน จ.ตราด” เป็นหนังสือที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลที่พบในป่าชายเลนของประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถใช้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลในประเทศไทย และอาจนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์กลุ่มนี้ต่อไป

จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-564-6700 ต่อ 3330 หรือห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา ไบโอเทค โทร. 02-564-6700 ต่อ 3205 หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่มีการจำหน่าย

THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับสวทช. และไบโอเทค จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015 ซึ่งรวมรวบผลงานวิจัยเด่นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้ 50 ผลงาน และราย ชื่อหน่วยงานวิจัย บริษัท/ห้างร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

สามารถเข้าชม THAILAND BIOTECH GUIDE 2014/2015 แบบออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำหนังสือ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่ออธิบายถึงบทบาทของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม(วทน.) ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามเสาหลัก นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอตัวอย่างของงานวิจัย และพัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ที่ดำเนินงานโดย สวทช.

สามารถ Download ไฟล์ ได้ ที่นี่

THAILAND BIOTECH GUIDE 2013

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โดยความร่วมมือกับไบโอเทค สวทช. จัดทำหนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2013 ขึ้น ซึ่งฉบับนี้มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย โดยรวบรวมบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจทั้งจากนักวิจัยและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี(Strengthening Thailand’s Bioindustry through Nanotechnology) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยไบโอพลาสติก (Developing Green Products with Bioplastics) การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Translating Research into Quality Products)

สามารถเข้าชม THAILAND BIOTECH GUIDE 2013 แบบออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือ สั่งซื้อแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พืชจีเอ็ม: มุมมองกระแสโลก

จัดทำโดย หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

หนังสือฉบับนี้ รวบรวมข้อมูลสถานภาพพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแง่ต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานของการของการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม สถานภาพแนวโน้มการวิจัยและพัฒนา และสถานภาพการปลูกเพื่อการพาณิชย์ของประเทศต่างๆ รวมทั้ง นำเสนอสถานภาพล่าสุดของประเทศไทย ทั้งในแง่การวิจัยพัฒนา การกำกับดูแล ประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญ และข้อเสนอแนวทางมาตรการเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าว

ผู้ที่สนใจ สามารถรับหนังสือฉบับนี้ได้ที่ อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี มีจำนวนจำกัดเพียง 50 เล่ม หรือสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จึงให้ความสำคัญกับการผลักดันการคิดค้นเทคโนโลยีและถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีการทำงานใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน

หนังสือ ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2556 ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์แล้ว จำนวน 104 ผลงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ ที่นี่

ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม ฉบับปี 2556

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หนังสือ “ต้นวิจัย ใบเศรษฐกิจ ผลิตผลสังคม” รวบรวมผลงานในเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สามารถ Download ไฟล์ ได้ ที่นี่

สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง

จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ราคา 200 บาท

หนังสือ “สวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง” สะท้อนเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชุมชนชนบทให้เข้มแข็ง ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. และพันธมิตรเครือข่ายผ่านประสบการณ์ใน 4 พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านตัวอย่างเรื่องราวการถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวสาลีเพื่อเป็นอาชีพหลังการทำนาของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้ ที่นี่

สามารถสั่งซื้อ ได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. ที่เบอร์ 0 2564 7000 ต่อ 1180-79 และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุด การดัดแปลงพันธุกรรม

เรียบเรียงโดย โปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และ หน่วยบริหารจัดการความรู้ ไบโอเทค
ราคา 150 บาท

ร่วมสนุกในโลกหรรษาของ 3 เพื่อนซี้.. หนอนแก้ว เต่าทอง และมดแดง ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีชีวภาพและเรียนรู้เกี่ยวกับ “การดัดแปลงพันธุกรรม” ในแบบง่ายๆ และไม่เวียนหัว

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://nstda.or.th/cyberbookstore

GMM book

ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก ตอน มหัศจรรย์จุลินทรีย์จีเอ็ม

เขียน และ เรียบเรียงโดย ชาลินี คงสวัสดิ์ บงกช สาริมาน รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
ราคา 60 บาท
 

จั๊กมีคำถามคาใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์อีกแล้ว คราวนี้ดอกเตอร์ยอดเลยให้วันเดอร์พาจั๊กย้อนอดีตไปรู้จักกับจุลินทรีย์จีเอ็ม ที่จั๊กไม่เคยได้ยินมาก่อน "จุลินทรีย์จีเอ็ม......มันคืออะไรกันนะ?" ติดตามความสนุกได้ในหนังสือเล่มนี้ครับ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://nstda.or.th/cyberbookstore

แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม

จัดทำโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ราคา 100 บาท และ สามารถ Download ไฟล์ ได้ ที่นี่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ/ติดตามความเคลื่อนไหวของระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในเวทีการค้าโลก รวมทั้งใช้ประโยชน์จากดัชนีดังกล่าวในการจัดทำมาตรการ/แนวทาง/ในการรักษา/เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

สามารถ Download ไฟล์ ได้ ที่นี่

ราก่อโรคในแมลงของประเทศไทย

เขียนและเรียบเรียงโดย สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ เจเน็ต เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด กนกศรี ทัศนาลัย สมศักดิ์ ศิวิชัย
ราคา 450 บาท

เป็นหนังสือรวบรวมข้อมูล รูปภาพ พร้อมคำบรรยาย "ราก่อโรคในแมลงของประเทศไทย" เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านความหลากหลายของราในกลุ่มนี้ และผู้ที่ต้องการศึกษาถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายในพื้นที่ของประเทศไทย

สามารถติดต่อซื้อได้ที่ https://nstda.or.th/cyberbookstore

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012

THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012 เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านธุรกิจชีวภาพในประเทศไทยและเป็นแหล่งข้อมูลบริษัทในห่วงโซ่ธุรกิจชีวภาพประกอบด้วยบทความที่นำเสนอข้อมูลของประเทศไทยและรายชื่อบริษัท (Company Directory) โดยข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ www.biotechthailand.com อีกด้วย

สามารถ สั่งซื้อ THAILAND BIOTECH GUIDE 2011/2012 ในรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402514

พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับนัยทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม

เรียบเรียงโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ราคา 150 บาท

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยเฉพาะในปัจจุบัน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มมีประเด็นทางสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นทางจริยธรรม ศีลธรรม และความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคม ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ และมีแบบแผนพฤติกรรมของสังคม ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยอิงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ https://nstda.or.th/cyberbookstore

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011

หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011 จัดพิมพ์ ในปี 2010 มีเป้าหมายในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไบโอเทค เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย คลอบคลุมรายนามบริษัทที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเภสัชกรรม บริษัทที่ให้บริการด้านไบโอเทค รวมทั้งบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

สามารถ Download หนังสือ THAILAND BIOTECH GUIDE 2010/2011 ได้ที่ https://www.biotechthailand.com/ หรือ สั่งซื้อในแบบรูปเล่ม หรือ CD-Rom ได้ที่ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย บริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2731-1191 หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.