NSTDA Dengu2
สวทช. กับการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่

 
NSTDA Dengu
สวทช. กับงานวิจัยสู้ภัยไข้เลือดออก

FFIC
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์

Dairy technology
เทคโนโลยีดีๆ เพื่อเกษตรกรโคนม

posterGMO 01
ไม่จริง! ข้าวโพดจีเอ็มทำหนูเป็นมะเร็ง

posterGMO 02
อยู่ร่วมกันได้! พืชจีเอ็มกับพืชทั่วไป


การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช


เทคโนโลยีการใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก

TBRC1
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย


ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในประเทศไทย


สวทช. ใช้จุลินทรีย์ดีๆ เพื่อประโยชน์รอบด้าน


รากำจัดเพลี้ย


โปรตีนสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช


เมื่อข้าวคือหัวใจ สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง?


สวทช. กับงานวิจัยต้านภัยมาลาเรีย


สวทช. คิด พิชิตมาลาเรีย พัฒนายาต้นแบบ P218

 

เข้าชม Infographic ของ สวทช. ทั้งหมดได้ที่ https://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/22-knowledge/15946-nstda-infographics