แนะนำไบโอเทค (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)


โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับประเทศลุ่มน้ำโขง


โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารสู่มาตรฐานสากล


ไบโอเทคกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์


ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

Page 1 of 2