โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารสู่มาตรฐานสากล