Slide background

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Slide background

TBRC app

A simple way to place an order for

biological materials from TBRC

Slide background

Thai Fungi

a new app for a reference guild of fungi found in Thailand

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวสารองค์กร

 


ข่าวสารการประชุม


กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการ หรือ งาน NAC ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์รับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 

NAC2021 1

 

          งานประชุมวิชาการ หรือ งาน NAC ประจำปี 2021 ถือเป็นงานที่สวทช.ได้รวบรวมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย (Open House) และ S&T Job Fair ซึ่งทุกกิจกรรมในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

          โดยในปีนี้ไบโอเทคร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสัมมนาเรื่อง ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และเรื่อง Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังโควิด-19 ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ โซน BCG ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ เกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุ ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน และความหลากหลายทางชีวภาพ ไบโอเทคนำงานวิจัย ไปร่วมนำเสนอ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลปาล์ม ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจาก Mycoprotein วัคซีน COVID-19 ชุดตรวจ COXY-AMP COVID-19 ความหลากหลายของราแมลง ในส่วนของกิจกรรมเยี่ยมชม Open House ไบโอเทคเปิดบ้านให้เข้าเยี่ยมชม 3 ส่วนด้วยกัน คือ ด้านเกษตร ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืช (Tissue Culture Technology) โรงงานผลิตพืชสมุนไพร (Plant Factory) โดยทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร และบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านอาหาร ได้แก่ Food & Feed Innovation Center โดยทีมวิจัยนวัตกรรมอาหารและกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่น และโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากชีวมวลและคาร์บอน โดยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์

 

Nac2021 2

 

          งาน NAC 2021 จะจัดขึ้นระว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 วัน โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน หากสนใจกิจกรรมใด สามารถเข้าชมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564