Get Adobe Flash player

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) โดยการสนับสนุนของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "IBC กับกฎระเบียบด้านการวิจัย" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การประชุมประกอบด้วยการสรุปสถานภาพการดำเนินโครงการสร้างความสามารถ IBC ในระยะที่ผ่านมา การเสวนา เรื่อง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ"

 

download เอกสารประกอบการบรรยายและการเสวนา

สรุปกิจกรรมสร้างความสามารถ IBC

 

ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

download small

พรบ.ความปลอดภัย

ทางชีวภาพฯ

นางสาวดาลัด เส้นทอง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

download small

พรบ.เชื้อโรคฯ

 

ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

download small

มาตรฐานงานวิจัย

 

นางสาววันดี จีนสวัสดิ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

download small

 

download file icon

คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) โดยคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช จึงได้จัดทำคู่มือการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมขึ้น โดยอิงตามหลักเกณฑ์ของ A Practical Guide to Containment: Plant Biosafety in Research Greenhouses ซึ่งใช้หลักเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยในการวิจัยและการใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของสหรัฐอเมริกา และคู่มือการขออนุญาตนำเข้าและศึกษาทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรม ของกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับการประชุมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรูปแบบโรงเรือนและวัสดุในการสร้างโรงเรือนที่เหมาะสม ได้มาตรฐาน และเหมาะสำหรับงานวิจัยในประเทศไทย รวมถึงการรวบรวมข้อควรระวังต่างๆ ในการสร้างโรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้วิจัยได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสร้างโรงเรือนที่มีความเหมาะสมต่อพืช และพื้นที่ที่ใช้ในการทดลองต่อไป

ตามที่ สถานทูตอเมริกา สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และองค์กรอื่นๆ ได้รวมกันจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื่อง Risk Communication in the Context of GM Plant Field Trials
เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2554

ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้กรุณาจัดทำรายงานสรุปคำบรรยายของ Dr. Andrew
Powell และ Dr. Andrew Roberts ในวันที่ 29 สิงหาคม ไว้ และได้อนุญาตให้ทาง ศช.
ทำการเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจ ดังไฟลล์แนบค่ะ

download small

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2009 BIOTEC, NSTDA . All Rights Reserved. Privacy Policy. Powered by MIS.