BIOTEC

รายละเอียดการขอเข้าเยี่ยมชม

1. วันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม : เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รอบเช้า 09.30 – 12.00 น. และรอบบ่าย 13.30 – 16.00 น.
2. สถานที่เยี่ยมชม : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3. ลักษณะการเยี่ยมชม : การบรรยายหน้าห้องปฏิบัติการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชมจากสารเคมีอันตราย)
4. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม: 5-30 ท่าน
5. การจองวันเข้าเยี่ยมชม : ต้องจองวันและเวลาผ่านเว็บไซต์ www.biotec.or.th ก่อนวันเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
6. เจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อประสานข้อมูลรายละเอียด และยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากท่านภายในเวลา 3 วันทำการ หลังจากจองวันและเวลาผ่านระบบ
**หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 025646700 ต่อ 3324, 3329 หรือ 3330

หมายเหตุ

1. ไบโอเทคจะจัดตารางการเยี่ยมชมตามความหมาะสมโดยยึดประโยชน์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นสำคัญ
2. จัดทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมถึง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
3. ไบโอเทคขอสงวนสิทธิ์ ให้การจองของท่านสมบูรณ์ได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางไบโอเทค กลับไปยังหน่วยงาน ของท่านแล้วเท่านั้น
4. เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม (ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 5 วัน มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิม

ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชม

1. กรุณาตรงต่อเวลา โดยควรมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15 นาที
2. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (งดสวมรองเท้าแตะ) เพื่อความปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชม
3. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเยี่ยมชม
4. งดเว้นการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชม
5. งดเว้นการนำอาหาร/เครื่องดื่มเข้าบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย
6. งดเว้นการจับสิ่งของต่างๆ ในห้องปฏิบัติการวิจัย เว้นแต่ได้รับอนุญาต
7. งดเว้นการพูดคุยเสียงดังในบริเวณห้องปฏิบัติการวิจัย

ขอเข้าเยี่ยมชม

Please complete the details below and then click on Submit and we'll be in contact

 ปิดระบบเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว