BIOTEC

ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมวิจัย
ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพและเชื้อก่อโรคในกุ้ง
เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพกุ้งให้แข็งแรง สามารถเจริญเติบโตได้ดี มีความต้านทานโรค การศึกษาเชื้อก่อโรคในกุ้งทั้งที่เป็นเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
สร้างองค์ความรู้กลไกการก่อโรค สร้างยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังโรค เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคอย่างบูรณาการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพัฒนาการทำงานและสื่อสารกับภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยร่วมกันและการนำผลงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

“เพื่อให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพกุ้งและเชื้อก่อโรคในกุ้งได้อย่างทันท่วงที ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำมีการให้บริการเป็นลักษณะการร่วมวิจัย/รับจ้างวิจัยและให้คำปรึกษาในการทดสอบหรือสร้างแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพกุ้งและการควบคุม ป้องกัน รักษาโรคติดเชื้อในกุ้ง โดยลักษณะการบริการจะนำเอาองค์ความรู้และวิธีการวิจัยที่ทางทีมวิจัยได้ไปพัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการด้านการตรวจเชื้อก่อโรคในกุ้งและสนับสุนงานตรวจเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคด้วย”

ผลงานเด่น ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
ผลงานตีพิมพ์

 • – Prachumwat, A., Wechprasit, P., Srisala, J., Kriangsaksri, R., Flegel, T.W., Thitamadee, S., Sritunyalucksana, K. Shewanella khirikhana sp. nov. – a shrimp pathogen isolated from a cultivation pond exhibiting early mortality syndrome (2020) Microbial Biotechnology,
  DOI: 10.1111/1751-7915.13538.
 •  
 • – Woraprayote, W., Pumpuang, L., Tepaamorndech, S., Sritunyalucksana, K., Phromson, M., Jangsutthivorawat, W., Jeamsripong, S., Visessanguan, W. Suppression of white feces syndrome in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, using hen egg white lysozyme (2020) Aquaculture, 521, art. no. 735025.
 •  
 • – Chaijarasphong, T., Thammachai, T., Itsathitphaisarn, O., Sritunyalucksana, K., Suebsing, R. Potential application of CRISPR-Cas12a fluorescence assay coupled with rapid nucleic acid amplification for detection of white spot syndrome virus in shrimp (2019) Aquaculture, 512, art. no. 734340.
 •  
 • – Taengchaiyaphum, S., Srisala, J., Bunphimpapha, P., Supungul, P., Tassanakajon, A., Chaiyapechara, S., Bowornpinyo, S., Sritunyalucksana, K., Flegel, T.W. Mendelian inheritance of endogenous viral elements (EVE) of white spot syndrome virus (WSSV) in shrimp (2019) Developmental and Comparative Immunology, 96, pp. 144-149.
 •  
 • – Sirikharin, R., Utairungsee, T., Srisala, J., Roytrakul, S., Thitamadee, S., Sritunyalucksana, K. Cell surface transglutaminase required for nodavirus entry into freshwater prawn hemocytes (2019) Fish and Shellfish Immunology, 89, pp. 108-116.
 •  
 • – Pudgerd, A., Chotwiwatthanakun, C., Kruangkum, T., Itsathitphaisarn, O., Sritunyalucksana, K., Vanichviriyakit, R. The hematopoietic organ of Macrobrachium rosenbergii: Structure, organization and immune status (2019) Fish and Shellfish Immunology, 88, pp. 415-423.
 •  
 • – Wechprasit, P., Panphloi, M., Thitamadee, S., Sritunyalucksana, K., Prachumwat, A. Complete genome sequence of Shewanella sp. Strain Th2012, isolated from shrimp in a cultivation pond exhibiting early mortality syndrome (2019). Microbiology Resource Announcements, 8 (13), art. no. e01703-18
 •  
 • – Prachumwat, A., Taengchaiyaphum, S., Mungkongwongsiri, N., Aldama-Cano, D.J., Flegel, T.W., Sritunyalucksana, K. Update on early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease by April 2018 (2019) Journal of the World Aquaculture Society, 50 (1), pp. 5-17.
 •  
 • – Minardi, D., Bateman, K.S., Kuzdzal, A., Stone, M., Avant, J., Condliffe, R., Brotherton, P., Laverick, M., Sritunyalucksana, K., Itsathitphaisarn, O., Baoprasertkul, P., Stentiford, G.D. Testing of a pond-side molecular diagnostic tool for the detection of white spot syndrome virus in shrimp aquaculture (2019) Journal of the World Aquaculture Society, 50 (1), pp. 18-33.
 •  
 • – Pumkaew, M., Taengchaiyaphum, S., Powtongsook, S., Pungrasmi, W., Sritunyalucksana, K. Production of acute hepatopancreatic necrosis disease toxin is affected by addition of cell-free supernatant prepared from AI-2-producing Vibrio harveyi mutant (2019) Journal of the World Aquaculture Society, 50 (4), pp. 878-886.
 •  
 • – Srisala, J., Pukmee, R., McIntosh, R., Choosuk, S., Itsathitphaisarn, O., Flegel, T.W., Sritunyalucksana, K., Vanichviriyakit, R. Terms and conditions Privacy policy Copyright © 2020 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Distinctive histopathology of Spiroplasma eriocheiris infection in the giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (2018) Aquaculture, 493, pp. 93-99.
 •  
 • – Sanguanrut, P., Munkongwongsiri, N., Kongkumnerd, J., Thawonsuwan, J., Thitamadee, S., Boonyawiwat, V., Tanasomwang, V., Flegel, T.W., Sritunyalucksana, K. A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early mortality syndrome (EMS) (2018) Aquaculture, 493, pp. 26-36.
 •  
 •  – Jaroenlak, P., Boakye, D.W., Vanichviriyakit, R., Williams, B.A.P., Sritunyalucksana, K., Itsathitphaisarn, O. Identification, characterization and heparin binding capacity of a spore-wall, virulence protein from the shrimp microsporidian, Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) (2018) Parasites and Vectors, 11 (1), art. no. 177
 •  
 • – Aldama-Cano, D.J., Sanguanrut, P., Munkongwongsiri, N., Ibarra-Gámez, J.C., Itsathitphaisarn, O., Vanichviriyakit, R., Flegel, T.W., Sritunyalucksana, K., Thitamadee, S. Bioassay for spore polar tube extrusion of shrimp Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) (2018) Aquaculture, 490, pp. 156-161.
 •  
 • – Nilsen, P., Karlsen, M., Sritunyalucksana, K., Thitamadee, S. White spot syndrome virus VP28 specific double-stranded RNA provides protection through a highly focused siRNA population (2017) Scientific Reports, 7 (1), art. no. 1028.
 •  
 • – Taengchaiyaphum, S., Nakayama, H., Srisala, J., Khiev, R., Aldama-Cano, D.J., Thitamadee, S., Sritunyalucksana, K. Vaccination with multimeric recombinant VP28 induces high protection against white spot syndrome virus in shrimp (2017) Developmental and Comparative Immunology, 76, pp. 56-64.
 •  
 • – Phiwsaiya, K., Charoensapsri, W., Taengphu, S., Dong, H.T., Sangsuriya, P., Nguyen, G.T.T., Pham, H.Q., Amparyup, P., Sritunyalucksana, K., Taengchaiyaphum, S., Chaivisuthangkura, P., Longyant, S., Sithigorngul, P., Senapin, S. A natural Vibrio parahaemolyticus ΔpirAVp pirBVp+ mutant kills shrimp but produces neither PirVp toxins nor acute hepatopancreatic necrosis disease lesions (2017) Applied and Environmental Microbiology, 83 (16), art. no. e00680-17.
 •  
 • – Itsathitphaisarn, O., Thitamadee, S., Weerachatyanukul, W., Sritunyalucksana, K. Potential of RNAi applications to control viral diseases of farmed shrimp (2017) Journal of Invertebrate Pathology, 147, pp. 76-85.
 •  
 • – Wangman, P., Chaivisuthangkura, P., Sritunyalucksana, K., Taengchaiyaphum, S., Senapin, S., Pengsuk, C., Sithigorngul, P., Longyant, S. Development of monoclonal antibodies specific to ToxA and ToxB of Vibrio parahaemolyticus that cause acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) (2017) Aquaculture, 474, pp. 75-81.
 •  
 • – Wiredu Boakye, D., Jaroenlak, P., Prachumwat, A., Williams, T.A., Bateman, K.S., Itsathitphaisarn, O., Sritunyalucksana, K., Paszkiewicz, K.H., Moore, K.A., Stentiford, G.D., Williams, B.A.P. Decay of the glycolytic pathway and adaptation to intranuclear parasitism within Enterocytozoonidae microsporidia (2017) Environmental Microbiology, 19 (5), pp. 2077-2089.
 •  
 • – Stentiford, G.D., Sritunyalucksana, K., Flegel, T.W., Williams, B.A.P., Withyachumnarnkul, B., Itsathitphaisarn, O., Bass, D. New Paradigms to Help Solve the Global Aquaculture Disease Crisis (2017) PLoS Pathogens, 13 (2), art. no. e1006160.
 •  
 • – Salachan, P.V., Jaroenlak, P., Thitamadee, S., Itsathitphaisarn, O., Sritunyalucksana, K. Laboratory cohabitation challenge model for shrimp hepatopancreatic microsporidiosis (HPM) caused by Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) (2017) BMC Veterinary Research, 13 (1), art. no. 9.
 •  
 • – Jaroenlak, P., Sanguanrut, P., Williams, B.A.P., Stentiford, G.D., Flegel, T.W., Sritunyalucksana, K., Itsathitphaisarn, O. A nested PCR assay to avoid false positive detection of the microsporidian enterocytozoon hepatopenaei (EHP) in environmental samples in shrimp farms (2016) PLoS ONE, 11 (11), art. no. e0166320.
 •  
 • – Thitamadee, S., Prachumwat, A., Srisala, J., Jaroenlak, P., Salachan, P.V., Sritunyalucksana, K., Flegel, T.W., Itsathitphaisarn, O. Review of current disease threats for cultivated penaeid shrimp in Asia (2016) Aquaculture, 452, pp. 69-87.
 •  
 • – Establishment of International Research Network for Shrimp Health in collaboration with Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, UK under the Newton Institutional Links program (INSH: http://www.insh.info)

ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

อนุภาพ ประชุมวัด

อนุภาพ ประชุมวัด

นักวิจัย (หัวหน้าทีมวิจัย)

กัลยาณ์ แดงติ๊บ

กัลยาณ์ แดงติ๊บ

นักวิจัยอาวุโส

ณัฏฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ

ณัฏฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

จิราพร ศรีศาลา

จิราพร ศรีศาลา

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

ปิยฉัตร สงวนรัตน์

ปิยฉัตร สงวนรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

พัทธนันท์ ยาทิพย์

พัทธนันท์ ยาทิพย์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

ประภัสสร วงศ์ข้าหลวง

ประภัสสร วงศ์ข้าหลวง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

ดารารัตน์ ไทยเอื้อ

ดารารัตน์ ไทยเอื้อ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

วีรญา เอี่ยมสอาด

วีรญา เอี่ยมสอาด

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

กนกวรรณ เลิศศิริ

กนกวรรณ เลิศศิริ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

สมใจ วงศ์ตรีภพ

สมใจ วงศ์ตรีภพ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

ข้อมูลการติดต่อ

ทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400