ผู้บริหาร

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์แสงและเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย จาก Ben-Gurion University ประเทศอิสราเอล โดยได้เข้าทำงานที่ไบโอเทค ในปี 2536 ในฐานะนักวิจัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ในปี 2562

ดร.สรวิศ มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านสัตว์น้ำและสาหร่ายมามากกว่า 30 ปี โดยมีส่วนในการก่อตั้งและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกลางของชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.สรวิศ ยังได้พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ (Recirculating Aquaculture System) ซึ่งได้พัฒนาจากระบบหมุนเวียนน้ำระดับห้องปฏิบัติการ มาจนถึงระบบหมุนเวียนน้ำต้นแบบเชิงพาณิชย์ และพัฒนางานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายและแพลงก์ตอน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 70 เรื่อง และได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่า 150 เรื่อง เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และทุนวิจัยจาก International Foundation for Science (IFS) ประเทศสวีเดน