BIOTEC

ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมวิจัย

ทีมไมโครอะเรย์แบบครบวงจรมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอะเรย์และเทคนิค high-throughput ต่างๆ เป็นเครื่องมือเพื่่อตอบโจทย์วิจัยและพัฒนาที่สนอง นโยบายของชาติและประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

โดยงานวิจัยที่สําคัญของห้องปฏิบัติการแบ่งได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านแอนติบอดี้ไมโครอะเรย์ (Antibody microarray)
2. ด้านดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA microarray)
3. ด้านเทคโนโลยี High-throughput อื่นๆ เช่น metabolomics, bead array, และ microfluidics

สถานภาพปัจจุบัน

1. ด้านแอนติบอดี้ไมโครอะเรย์ (Antibody microarray)
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาสารทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูง ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาเอาแอนติบอดี้ อะเรย์ไปตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารและเชื้อก่อโรคในพืชทีละหลายๆชนิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถทําให้ชุดตรวจมีราคาถูกลงและรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้แล้วกลุ่มวิจัยนี้ยังนําหลักการแอนติบอดี้ อะเรย์มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาเซลล์ไฮบริโดมาที่ผลิตแอนติบอดี้ที่จําเพาะต่อเป้าหมายที่ต้องการได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้การคัดเลือกเซลล์ไฮบริโดมารวดเร็วและสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้

2. ด้านดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ (DNA microarray)
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีดีเอ็นเอไมโครอะเรย์มาศึกษาชีววิทยาของสิ่งงมีชีวิตที่สําคัญกับประเทศไทย โดยใช้กุ้งกุลาดําเป็นตัวแบบในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการผลิตดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ และการนําไปใช้จริง ทั้งนี้หัวข้อวิจัยที่ได้มุ่งเน้นคือ การเข้าใจระบบสืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดําเพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่สําคัญต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิจัยอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ทีมวิจัยและพัฒนาบริการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งนอกจากนี้แล้วยังได้นําเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ไปเป็นชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียในอาหารหมักเพื่อประหยัดเวลาในการจําแนกเชื้อเพื่อที่จะหาว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มไหนมีปนเปื้อนในอาหารระหว่างกระบวนการหมักนั้น ทั้งนี้กลุ่มวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มวิจัยนี้ได้ต่อยอดการศึกษากลุ่มแบคทีเรียไปในลําไส้กุ้งเพื่อค้นหาแบคทีเรียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันโรคในกับกุ้ง และได้นําเทคโนโลยี next-generation sequencing มาช่วยในการสร้างฐานข้อมูลประชากรแบคทีเรียที่พบในลำไส้กุ้งสำหรับการนำไปสร้างชุดตรวจแบบ
high-throughput ในอนาคต

3. ด้านเทคโนโลยี High-throughput อื่นๆ เช่น metabolomics, bead array, และ microfluidics
กลุ่มวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี high-throughput ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์งานให้มีประสิทธิภาพดี ขึ้น อาทิ
3.1 เทคนิค liquid chromatography high resolution mass spectrometry (LC-HR/MS) และเทคนิค ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization-high resolution tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-HRMS/MS)
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการค้นหาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ที่มีความไวสูง

3.2 การใช้ bead array มาเป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร และเชื้อก่อโรคในพืชซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้

3.3 การใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแผ่นเส้นใยขนาดนาโน ด้วยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูง (Electrospinning) มาประยุกต์ใช้ในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ

ผลงานเด่น ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร

การพัฒนาศักยภาพของเทคนิคไมโครอะเรย์และการหาเทคโนโลยีทางเลือกอื่น

การศึกษากลุ่มจุลินทรีย์ในลําไส้กุ้งโดยใช้เทคนิค pyrosequencing

การศึกษาระบบสืบพันธุ์กุ้งโดยการใช้อาหารเป็นตัวกระตุ้น

ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร

003569

รัฐพล เฉลิมโรจน์

นักวิจัย (หัวหน้าทีมวิจัย)

002327

นิศรา การุณอุทัยศิริ

นักวิจัยอาวุโส

003963

กาญจนา สิทธิขันแก้ว

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

005186

มัลลิกา มะกรวัฒนะ

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

005332

โศภชา อารยเมธากร

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

005401

สุดธิดา พึ่งวาส

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

801008

แพร นพกวดฤทธิเดช

นักศึกษาร่วมงาน

801683

สโรชาพัชร์ สุทธิกุลสมบัติ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

801692

นฤสร ดลจิรพิสิฐ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

802056

ลูกศร โกยไชย

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

802831

วิทิดา สาธิตโกวิทชัย

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

802833

ประภัสสร จิตเที่ยง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

804016

ฑิมพิกา เทพสุวรรณ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

920110

พชรพร อ่างทอง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

user-2935527_640

เสาวลักษณ์ อดุลพัชราภรณ์

นักวิจัยร่วมวิจัย

user-2935527_640

ธนินท์ธร รวีรัตนพงศ์

นักศึกษาร่วมงาน

ข้อมูลการติดต่อ

ทีมวิจัยไมโครอะเรย์แบบครบวงจร
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-6700 ต่อ 3255
แฟ็กซ์: 02-564-6707