BIOTEC

ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับทีมวิจัย

ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ มีเป้าหมายหลักในการดำเนินงานวิจัยเพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นวิธีการตรวจวินิจฉัย ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ราคาไม่แพง สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์

พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการตรวจวินิจฉัยสำหรับตรวจเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืชการตรวจเชื้อก่อโรคหรือสารปนเปื้อนในอาหาร การตรวจเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ และการตรวจวัดระดับฮอร์โมนของโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอุตสาหกรรมฟาร์มโคนม เป็นต้น

2. เพื่อพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยสามารถตรวจตัวอย่างจำนวนมากในเวลาอันสั้น (high throughput) และสามารถตรวจตัวอย่างหลายๆชนิดได้ในคราวเดียวกัน (multiplex detection)

3. เพื่อศึกษาวิจัยองค์ความรู้พื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแอนติบอดี การศึกษาการแพร่กระจายและความหลากหลายของเชื้อก่อโรคพืช การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคพืช/พืชอาศัย/แมลงพาหะ การพัฒนาวิธีการปลูกเชื้อลงในพืชอาศัยเพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทานโรค เป็นต้น

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บไฮบริโดมาโคลนของทีมวิจัยฯ ให้ได้มาตรฐาน มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บไฮบริโดมาโคลนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับบริการในการฝากเก็บไฮบริโดมาโคลนได้

5. เพื่อให้บริการเพิ่มปริมาณแอนติบอดีและทำแอนติบอดีให้บริสุทธิ์ รวมทั้งดำเนินการเชิงพาณิชย์กับแอนติบอดีและชุดตรวจที่ทางทีมวิจัยฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น

6. เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้มีการให้ความอนุเคราะห์แอนติบอดีที่พัฒนาขึ้น แก่นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและการตรวจวินิจฉัย ได้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับปริญญาเอก โท และตรี มีการฝึกงานให้แก่นักวิจัยและนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมการผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดีและการพัฒนา วิธีตรวจวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยาให้แก่หน่วยงานที่สนใจ

- การดำเนินการเชิงพาณิชย์กับแอนติบอดีและชุดตรวจวินิจฉัยที่ทางทีมวิจัยฯ
ได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น

- การให้บริการในการเพิ่มปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดีและทำแอนติบอดีให้บริสุทธิ์

ผลงานเด่น ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้

- น้ำยาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช

- ชุดตรวจโรคผลเน่าแบคทีเรียของพืชตระกูลแตงในรูปแบบ Immunochromatographic Strip Test (Fruit Blotch Easy Kits)

-ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน (Cucurbits 3 in 1)

- ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acidovorax citrulli ที่มีชีวิตในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง ในรูปแบบ Immunomagnatic separation ร่วมกับการแยกเชื้อบนอาหารกึ่งคัดเลือก

-ชุดตรวจจำแนกเชื้อทอสโพไวรัสด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR-ELISA

- ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร ด้วยวิธี immunomagnetic separation and real time PCR

- น้ำยาและวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่มและน้ำนมโค

ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้

000787

อรประไพ คชนันทน์

นักวิจัยอาวุโส (หัวหน้าทีมวิจัย)

001109

สมบัติ รักประทานพร

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค

003211

มัลลิกา กำภูศิริ

ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค

005575

กีรณา อยู่หัตถ์

ผู้ช่วยวิจัย

800253

ผกามาศ ชิดเชื้อ

ผู้ช่วยวิจัย

001032

กัณวัฒน์ ด่านวิเศษกาญจน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

800997

ญาดา เทพวงษ์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

801003

สิริมา ศิริไพฑูรย์

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย

ข้อมูลการติดต่อ

ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ

ทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ (IMAT)
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ (IBIG)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-564-6700 Ext. 3366
โทรสาร 02-564-6707
อีเมล์ ibig-imat@biotec.or.th