เชิญชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ขอเชิญชวนน้องนักเรียน ม.ปลาย (จะมาหมู่หรือมาเดี่ยวก็ได้) เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน” เพื่อเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พร้อมภาคปฏิบัติในห้องแล็บ อาทิ การเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การย้ายชิ้นพืชลงในอาหารเพาะเลี้ยง และการย้ายปลูกต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด นำโดย ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

มาร่วมฝึกอบรม เพื่อจุดประกายแนวคิดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมเสริมสร้างความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกห้องเรียนกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77220 หรือ 081 848 0949 (เสาวณีย์)