รอง ผอ.ไบโอเทค (ดร.ธีรยุทธ) ให้บรรยายพิเศษเรื่องปรับปรุงพันธุ์ฯ ในงาน Sweet Corn Field Day @KKU 2024“

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการไบโอเทค สวทช. ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้พหุเทคโนโลยีร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการออกแบบพันธุ์พืชตามความต้องการ” และร่วมเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษเรื่อง “การยกระดับพันธุ์ข้าวโพดหวานของไทยในเวทีโลกในมุมมองภาครัฐและเอกชน” ภายใต้งาน Sweet Corn Field Day @KKU 2024 หรืองานประชุมสัมมนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ประจำปี 2567 ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดงานประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งแรกประเทศไทย ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดจากนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นอาวุโสทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเพื่อเผยแพร่พันธุกรรม/ประชากร/สายพันธุ์แท้ ที่ได้รวบรวม ปรับปรุง และทดสอบสู่การใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์