เรื่องเด่น

 

GMM GL update

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม

new blink

 

coverGMMeng1

Biosafety Guidelines  for Contained Use of Genetically Modified Microorganisms at Pilot and Industrial Scales

 

Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

FAQ1-2

  คำถามที่พบบ่อย

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นส่วนงานภายใต้หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับดูแลและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้ได้มาตรฐานสากล