เรื่องเด่น

 

Probiotic minimum Thai

ข้อกำหนดขั้นต่ำ (minimum requirement) และหลักเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

 

Probiotic Guidelines Eng

Guidelines  for the document preparation for safety evaluation of probiotics

new blink

 

Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

 

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นส่วนงานภายใต้หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การกำกับดูแลและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมให้ได้มาตรฐานสากล