เรื่องเด่น


coverGMMeng1

Biosafety Guidelines  for Contained Use of Genetically Modified Microorganisms at Pilot and Industrial Scales

GMMcoverThai

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม


Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
new blink

FAQ1-2

  คำถามที่พบบ่อย

หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 02-564-6700
โทรสาร 02-564-6703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.