เรื่องเด่น


coverGMMeng1

Biosafety Guidelines  for Contained Use of Genetically Modified Microorganisms at Pilot and Industrial Scales

GMMcoverThai

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม


Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
new blink

FAQ1-2

  คำถามที่พบบ่อย

คู่มือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

forindustry
ปัจจุบันมีการนำจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงาน และเวชภัณฑ์  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดทำ “คู่มือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฎิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้จุลินทรีย์และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล Downloadnew blink

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

Biosafety Guideline

 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Biosafety Guidelines for Work Related to Modern Biotechnology) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้ปฏิบัติตาม ให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน และต่อชุมชน Download 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุม
เพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม

GMMcoverThai

 


แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม (Biosafety Guidelines for Contained Used of Genetically Modified Microorganisms at Pilot and Industrial Scales) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ตรวจประเมิน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการประเมินความปลอดภัย และสภาพควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม Download

แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม

greenhouse

 

แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการสร้างและพิจารณาโรงเรือนทดสอบในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย สำหรับผู้วิจัย และผู้ตรวจประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้องดำเนินการในโรงเรือนทดสอบ Download

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร
ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม

 minimumrequirement2

 

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความต้องการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชพันธุกรรม ในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอรับการประเมิน เพื่อลดระยะเวลา และความซ้ำซ้อนของการขอข้อมูลเพิ่มเติม Download 

คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม

report

 

 

คู่มือการจัดทำรายงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประเมินในการจัดทำรายงานประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความครบถ้วน เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน Download

แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน
และผลิตภัณฑ์

stacked guideline

 

 
แนวทางปฎิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน (stacked gene) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการผสมข้าม (conventional breeding) ระหว่างพืชดัดแปลงพันธุกรรม พันธุ์พ่อ-แม่ ทั้งการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาหาร Download

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยของอาหาร
ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม

GMM cover

 

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความต้องการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอรับการประเมิน เพื่อลดระยะเวลา และความซ้ำซ้อนของการขอข้อมูลเพิ่มเติมDownload 

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร
ของสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม

 GManimalcover1

 

 

ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความต้องการยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของสัตว์พันธุกรรม ในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอรับการประเมิน เพื่อลดระยะเวลา และความซ้ำซ้อนของการขอข้อมูลเพิ่มเติม Download