เรื่องเด่น

 

Probiotic minimum Thai

ข้อกำหนดขั้นต่ำ (minimum requirement) และหลักเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

 

Probiotic Guidelines Eng

Guidelines  for the document preparation for safety evaluation of probiotics

new blink

 

Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

 

IBC

IBC ย่อมาจาก Institutional Biosafety Committee หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับ GMOs หรืองานวิจัยทางทางชีวภาพอื่นๆ ตามขอบเขตที่สถาบันกำหนด ทำหน้าที่ กำกับดูแลงานด้านพันธุวิศวกรรม ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติโครงการฯ การสั่งซื้อ การผลิต การเคลื่อนย้าย หรือการปลดปล่อย GMOs สู่สิ่งแวดล้อม 

 

TBC

TBC ย่อมาจาก Technical Biosafety Committee หมายถึง คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานศึกษาวิจัย  ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee -IBC) ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ GMOs และให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ อาทิ การพัฒนาคู่มือ เอกสารวิชาการ และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

 

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช ภายใต้ TBC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการที่มีการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ โรงเรือน และระดับภาคสนาม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกำกับดูแลพืชดัดแปลงพันธุกรรม นำมาพิจารณาจัดทำเป็นข้อเสนอในการกำกับดูแลของประเทศให้มีความเท่าทัน และทัดเทียมกับสากล 

 

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ ภายใต้ TBC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการที่มีการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม  ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกำกับดูแลจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม นำมาพิจารณาจัดทำเป็นข้อเสนอในการกำกับดูแลของประเทศให้มีความเท่าทัน และทัดเทียมกับสากล 

 

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร

คณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ภายใต้ TBC ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และประเมินความปลอดภัยต่อโครงการวิจัย และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ตามหลักเกณฑ์สากล  รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวทางในการกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหาร นำมาพิจารณาจัดทำเป็นข้อเสนอในการกำกับดูแลของประเทศให้มีความเท่าทัน และทัดเทียมกับสากล