เรื่องเด่น

 

Probiotic minimum Thai

ข้อกำหนดขั้นต่ำ (minimum requirement) และหลักเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยของการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

 

Probiotic Guidelines Eng

Guidelines  for the document preparation for safety evaluation of probiotics

new blink

 

Biosafety Guideline

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

 

ความมั่นคงทางชีวภาพ (Biosecurity) 

biosecurity

 

 

เอกสาร “ความมั่นคงทางชีวภาพ biosecurity” เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลในการสัมนา เรื่อง ความมั่นคงทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันมิให้มีการลักลอบนำสารชีวภาพไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จนอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบในการควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าว ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ Download

พิธีสารคาร์ตาเฮนา ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

catagena

 

 

พิธีสารคาร์ตาเฮนา ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นข้อตกลงในระดับนานาชาติ ในการป้องกันในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในการเคลื่อนย้าย การดูแล และการใช้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่อาจมีผลกระทบซึ่งไม่อำนวยต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขอนามัยของมนุษย์ด้วย Download

Biosafety White Paper 

white paper 3rd edition

 

 

เอกสาร White Paper: Thailand Updated Status and Perspective on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประเทศต่างๆ ได้รับทราบถึงสถานภาพการดำเนินงานด้านพันธุวิศวกรรม แนวทางการกำกับดูแล และ ความพร้อมของประเทศไทยด้านพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ Download

พืชจีเอ็ม: มุมมองกระแสโลก 

GM plant

 

 

เอกสาร พืชจีเอ็ม: มุมมองกระแสโลก จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของพืชดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ประโยชน์และข้อกังวล หลักการในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาหาร สถานภาพและทิศทางการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแนวทางเตรียมความพร้อมในการกำกับดูแล รวมถึง ประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทย Download

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ

brochure

 

 

เอกสาร เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง และไขข้อสงสัยต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับ GMOs รวมทั้งอาหารที่มี GMOs เป็นส่วนประกอบ Download

เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา ชุดการดัดแปลงพันธุกรรม

 

การ์ตูน เรื่อง “เทคโนโลยีชีวภาพหรรษา” ชุด การดัดแปลงพันธุกรรม จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและข้อเท็จจริงแก่เยาวชนในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม อาหารดัดแปลงพันธุกรรมกับการบริโภค รวมถึงข้อมูลด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับระบบนิเวศ ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวได้รับเลือกในโครงการ “108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ซึ่งดำเนินการคัดสรรโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน อีกด้วย Download