คุณสมบัติของผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก


1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว(ยกเว้น สมาชิกนิติบุคคล สมาชิกหน่วยงาน และ สมาชิกสมทบ)
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
5. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ได้แก่ ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ ในระหว่างเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น