นโยบาย

นโยบายหลักของสมาคมฯ คือ การก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการที่มีความสนใจ ในสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภาคเอกชนผู้นำเทคโนโลยี ทางด้านนี้ ไปประยุกต์ใช้ ประสานงานความร่วมมือขององค์กร ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดการร่วมมือและร่วมกันทำงานของสมาชิก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ


Policy

The prime policy of the society is the creation of cooperation and coordination among researchers and others from all institutions/agencies, both domestic and international, who have interest in biotechnology. The cooperation and coordination mentioned above will lead to the development of biotechnology, creating a favourable circumstances for the country at last.