วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพแก่ประชาชนทั่วไป
4. ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บริการแนะนำและสนับสนุนบุคคลภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการนำวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
5. นำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ
6. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ให้ความสะดวก สนับสนุนการหาทุนวิจัยและพัฒนาแก่สมาชิก
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในด้านอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ สาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

Objectives

1. To encourage members to exchange knowledge, idea and experiences in biotechnology.
2. To provide support for research studies in biotechnology, conveying the country's development in food, agriculture, industry, health and hygiene.
3. To provide support for the dissemination of information and news about biotechnology to the public.
4. To cooperate with both government and private sectors and provide services and/or advice in a scope of the applications of biotechnology in the industry level.
5. To present problems concerning biotechnology and ways to cope with them as well as to make suggestions on policies involved with technology and sciences for the responsible organizations.
6. To coordinate with organizations involved both domestic and international.
7. To provide convenience and support research and development funding for members.
8. To provide advice and suggestions on biotechnology in food, agriculture, industry, medicine, public health and other related fields.
9. Not involved in politics.